Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

08:06
1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

August 05 2017

coldwater
22:40
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis viakregoslupkota kregoslupkota
coldwater
22:39
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
coldwater
22:38
coldwater
22:37
coldwater
22:35
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
coldwater
22:34
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaczoo czoo
coldwater
22:33
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viatoniewszystko toniewszystko
22:31
3831 9087 500
coldwater
22:28
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viatoniewszystko toniewszystko
coldwater
22:28
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamaardhund maardhund

August 03 2017

coldwater
09:48
8920 0e67 500
w dupie.
Reposted fromrol rol
coldwater
09:47
coldwater
09:45
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaalliwantisyou alliwantisyou
coldwater
09:45
5667 c4dd 500
coldwater
09:45
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
coldwater
09:44
1680 9c2c
egon
Reposted fromuoun uoun viapsychoviolet psychoviolet
09:42
0257 2fd7
Reposted fromnosmile nosmile viapsychoviolet psychoviolet

August 02 2017

coldwater
09:44
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
coldwater
09:39
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl