Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

coldwater
16:10
2390 b20b
coldwater
09:06
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia vianoms noms
coldwater
09:02
coldwater
09:01
Reposted fromyubaba yubaba viagingillo gingillo
08:59
9345 6ec1 500

vaticanrust:

David Bowie

Reposted fromLittleJack LittleJack viamiktoria miktoria
08:55
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viafajnychnielubie fajnychnielubie
coldwater
08:55
coldwater
08:53
1026 8b0d 500

July 25 2017

coldwater
21:22
8281 083c
oh no :(
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viarudosci rudosci
coldwater
21:20
coldwater
21:20
4825 4f4c
coldwater
21:19
coldwater
21:18
8813 24f6 500

July 04 2017

coldwater
09:49
09:44
09:44
coldwater
09:44
7095 a1ed
coldwater
09:44
3899 872c 500
Platten(spieler)kommode
Reposted fromsommteck sommteck viajointskurwysyn jointskurwysyn
coldwater
09:41

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
coldwater
09:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl