Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

coldwater
21:00
8839 8eb4 500
Jean-François Millet - Nuit étoilée, 1851
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajethra jethra
coldwater
20:57
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajethra jethra
coldwater
20:54
coldwater
20:54
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahope24 hope24
coldwater
20:39
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamiktoria miktoria
coldwater
20:38
7700 d474
Reposted fromShini Shini viamiktoria miktoria
20:33
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viairmelin irmelin

May 08 2017

21:21
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

coldwater
21:21
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadamemonroe madamemonroe
21:21
2688 5dd5

One of my friends went on a road trip and sent me this

Reposted frommyry myry viamadamemonroe madamemonroe
21:21
0507 41be 500
Reposted frompath-wanderer path-wanderer vianoisetales noisetales

May 06 2017

coldwater
07:50
07:49
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viarudosci rudosci
coldwater
07:49
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
coldwater
07:49
8942 b3e7 500
coldwater
07:49
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
coldwater
07:48

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viahumane humane
coldwater
07:47
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
coldwater
07:47

May 05 2017

coldwater
13:58
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl