Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

21:21
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

coldwater
21:21
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadamemonroe madamemonroe
21:21
2688 5dd5

One of my friends went on a road trip and sent me this

Reposted frommyry myry viamadamemonroe madamemonroe
21:21
0507 41be 500
Reposted frompath-wanderer path-wanderer vianoisetales noisetales

May 06 2017

coldwater
07:50
07:49
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viarudosci rudosci
coldwater
07:49
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
coldwater
07:49
8942 b3e7 500
coldwater
07:49
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
coldwater
07:48

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viahumane humane
coldwater
07:47
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
coldwater
07:47

May 05 2017

coldwater
13:58
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

April 21 2017

20:21
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viarudosci rudosci
19:56
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix vianoisetales noisetales
coldwater
19:40
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viajethra jethra
coldwater
19:38
coldwater
19:24
6614 ae09 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viatwice twice

April 10 2017

coldwater
20:12
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
coldwater
20:08
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl