Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

coldwater
17:55
5735 a34d
coldwater
17:36
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakotfica kotfica
coldwater
17:33
3504 5de5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund
coldwater
17:31

December 04 2017

coldwater
21:02
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
coldwater
20:58
coldwater
20:55

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
20:55
0488 b0e0 500

Morrissey
June 1984

Reposted fromLittleJack LittleJack viamiktoria miktoria

December 01 2017

coldwater
20:41
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
coldwater
13:49
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viapuella13 puella13
13:47
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viahumane humane
13:47
1274 0abd 500
Reposted fromohnina ohnina viaalliwantisyou alliwantisyou
coldwater
13:47
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
coldwater
13:40
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
coldwater
13:39

November 18 2017

coldwater
21:42

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
coldwater
21:41
9043 986b
Reposted fromkarahippie karahippie
21:40
coldwater
21:40
9083 3c01
Reposted fromkarahippie karahippie
21:39
3913 46c1 500
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl